Bảng kê mẫu số 11-MST: Thông báo mã số thuế (ban hành kèm TT 95/2016/TT-BTC)

Kế toán 68 xin giới thiệu với các bạn Bảng kê mẫu số 11-MST (ban hành kèm theo TT 95/2016/TT-BTC), mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu số: 11- MST(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: …

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày (date) … tháng … năm …

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của người nộp thuế như sau:

The Tax Department of ……………………….. Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………

Tax identification number

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………

Full name of Taxpayer

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………….

Office address

Ngày cấp mã số thuế: ……………………………………………………………

Date of issue

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: ………………………………………………

Tax Department in charge

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

Chúc các bạn thành công!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com