BẢNG MẪU KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) (Mẫu số -08 b-TT) THEO TT 200

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) (Mẫu số -08 b-TT) Theo TT200

mẫu BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) (Mẫu số -08 b-TT) Theo TT200
Mẫu BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) (Mẫu số -08 b-TT) Theo TT200

Mẫu bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 08b - TT

(Ban hành theo TT số: 200/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)


BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý,đá quý)

Số:.....................

Hôm nay, vào ......giờ .....ngày .....tháng .....năm .....

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà: ...........................................................................................Đại diện kế toán

Ông/Bà: ...........................................................................................Đại diện thủ quỹ

Ông/Bà: ...........................................................................................Đại diện ...........

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng, bạc ... kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

x

x

...........

...........

...........

...........

II

Số kiểm kê thực tế (*)

x

x

...........

...........

...........

...........

1

- Loại

...........

..........

...........

...........

...........

...........

2

- Loại

...........

..........

...........

...........

...........

...........

3

- ...

...........

..........

...........

...........

...........

...........

III

Chênh lệch ( III = I – II)

x

x

...........

...........

...........

...........

- Lý do:+ Thừa: .....................................................................................................

+ Thiếu: ....................................................................................................

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ....................................................................................

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)


1. Mục đích: Biên bản nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quí, ... tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái ghi tên đơn vị, bộ phận. Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán quỹ là các thành viên.

Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (...giờ .....ngày .....tháng .....năm .....). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

- Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ như: Ngoại tệ, vàng, bạc, đá quí, ...

- Dòng “Số dư theo sổ quỹ": Căn cứ vào sổ quỹ tại ngày, giờ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2, 4.

- Dòng “Kiểm kê thực tế": Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại ngoại tệ, vàng bạc, đá quí, ...

- Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.

Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của thủ quỹ, trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.

Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

- 1 bản lưu ở thủ quỹ

- 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

Ghi chú: (*) Trường hợp kiểm kê vàng, bạc, kim khi quý, đá quý thì cột "Diễn giải" phải ghi theo từng loại, từng thứ.


Chúc các bạn thành công!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com