CÔNG VĂN 786/TCT-KK NĂM 2019 HƯỚNG DẪN CHUYỂN HỘ LÊN DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Công văn 786/TCT-KK hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ, xin mời các bạn theo dõi.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:786/TCT-KK
V/v hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày12tháng03năm2019

Kính gửi:Cục Thuếcác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanhnghiệp nhỏ và vừa trong việc thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ quy định tạiKhoản 3 và Khoản 4 Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừavề chấm dứt hộ kinh doanh và kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Căn cứ quy định tạiKhoản 6 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CPngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thng thông tin thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế triển khai thực hiện các nội dung sau:

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

1. Nguyên tắc chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp mới mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế của hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực (bao gồm toàn bộ mã số thuế 10 số của hộ kinh doanh và các mãsthuế 13 số địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh trên toàn quốc); mã số thuế của hộ kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng làm mã sthuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh.

b)Về hoàn thành nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp hộ kinh doanh không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh (người đại diện hộ kinh doanh) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

2.Về xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh nhận từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Hồ sơ chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

- Khi nhận được giao dịch đăng ký doanh nghiệp (giao dịch 01) của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (hệ thống ĐKDN) có thông tin của hộ kinh doanh chuyn thành doanh nghiệp: Hệ thống thông tin thuế kiểm tra thông tin đăng ký của doanh nghiệp, đồng thời, thực hiện đối chiếu thông tin của giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước khi chuyển thành doanh nghiệp, đối chiếu thông tin của giấy tờ chứng thực của cá nhân người đại diện hộ kinh doanh (chng minh thư nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu) do hệ thống ĐKDN truyền sang với thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh.

- Sau khi kiểm tra, hệ thống thông tin thuế trả kết quả cho hệ thống ĐKDN như sau:

+ Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh đầy đvà khớp đúng: hệ thống thông tin thuế trả thông tin về mã số doanh nghiệp và cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp cho hệ thống ĐKDN.

+ Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh không đầy đủ, không khớp đúng: hệ thống thông tin thuế trả kết quả không cấp mã số doanh nghiệp và thông báo lỗi cho hệ thống ĐKDN để cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp hoàn chnh theo quy định.

3.Về xử lý chm dứt hiệu lực mã sthuế của hộ kinh doanh và chuyển nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh

a) Sau khi nhận được giao dịch hoàn thành cấp giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp của Hệ thống ĐKKD truyền sang, Hệ thống thông tin thuế tự động cập nhật mã số thuế của hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp (bao gồm mã số thuế 10 số và các mã số thuế 13 số) về trạng thái 03 “Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” với lý do 21 “Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

b) Cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp cùng địa bàn (quận, huyện) và hộ kinh doanh thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh. Trường hợp cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp khác địa bàn (quận, huyện, tỉnh) thông báo cho cơ quan thuế quản lý hộ kinh doanh thực hiện (trường hợp khác cơ quan thuế quản lý) theo mẫu biểu đính kèm công văn này.

- Cơ quan thuế quản lý hộ kinh doanh có trách nhiệm rà soát, đối chiếu nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, đôn đốc hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế.

- Trường hợp chuyển nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp hoặc người đại diện hộ kinh doanh theo nội dung nêu tại điểm 1 công văn này thì cơ quan thuế quản lý hộ kinh doanh lập Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế của NNT theo Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế và bàn giao cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp hoặc cơ quan thuế quản lý người đại diện hộ kinh doanh (nếu khác cơ quan thuế quản lý).

4. Hướng dẫn sử dụng chức năng của ứng dụng TMS

ng dụng CNTT sẽ thực hiện nâng cấp thành 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (tháng 03/2019):thực hiện nâng cấp một số chức năng của ứng dụng TMS để xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh và chuyển/nhận nghĩa vụ thuế.

Giai đoạn 2 (tháng 7/2019):nâng cấp chức năng để cơ quan thuế lập Thông báo về việc hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp trên ứng dụng và cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý hộ kinh doanh tra cứu được danh sách các địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh có trạng thái 03, lý do 21. Tổng cục Thuế (Cục Công nghệ thông tin) sẽ thông báo nâng cấp ứng dụng theo các chức năng nêu trên cho cơ quan thuế các cấp qua địa chỉ thư điện tử của ngành thuế.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Trần Xuân Hà (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Cục Quản lý ĐKKD - Bộ KHĐT (để phối hợp);
- Vụ/đ
ơn vị: QLN, DNNCN, TTHT, PC, TVQT, CNTT;
- Lưu VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo công văn số 786/TCT-KK ngày12tháng3năm 2019)

Mu số: 35/QTr-ĐKT

……(1)……..
………(2)…….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……/TB-…..(3)…….

…….., ngày……tháng…….năm…….

THÔNG BÁO

Về việc hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015;

Căn cứ Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ Quy trình quản lý đăng ký thuế của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Căn cứ giao dịch cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho ....(4)...., mã số doanh nghiệp …(5).... của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngày.../.../…., Hệ thống đăng ký thuế đã cập nhật các mã số thuế của hộ kinh doanh được chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về trạng thái 03 “Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”, lý do 21 “Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp” (chi tiết mã số thuế của hộ kinh doanh bị chấm dứt hoạt động theo danh sách kèm theo).

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

…….(6)……, ……..(7).……….

Địa chỉ:………..(8)…………..

Số điện thoại:Địa chỉ E-mail:

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- <NNT, CQT nhận thông báo>;
- Lưu VT, KK&KTT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(9)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_________________________________________________________________________________

(1): Tên cơ quan thuế cấp trên

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới

(3): Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế

(4): Tên doanh nghiệp

(5): mã số thuế của doanh nghiệp

(6): Tên cơ quan thuế

(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ

(8): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo

(9): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

DANH SÁCH

MÃ STHUẾ CỦA HỘ KINH DOANH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỂ CHUYỂNLÊN DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Thông báo số ... ngày ... của ...)

STT

MST

Tên NNT

Địa chỉ kinh doanh

Ngày đóng MST về trạng thái 03

CQT trực tiếp quản lý

1

2

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com