Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Kế toán 68 xin chia sẻ Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ, nếu còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết và thỏa mãn đồng thời các điều kiện thì được xét hoàn thuế.

Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo Khoản 1 Điều 18 có quy định như sau:

“ Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.”

Ví dụ 1:

Kỳ tính thuế Thuế đầu vào còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang Thuế đầu vào được khấu trừ trong kỳ Thuế đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ Thuế GTGT phát sinh trong kỳ (5) Thuế GTGT còn phải nộp (hoặc còn được khấu trừ chuyển kỳ sau) trong kỳ
(1) (2) (3) (4) (5) = (4) – (3) (6) = (5) – (2)
Tháng 1/2014 0 300 280 -20 -20
Tháng 2/2014 20 320 310 -10 -30
Tháng 3/2014 30 280 260 -20 -50
Tháng 4/2014 50 350 410 60 10
Tháng 5/2014 0 500 100 -400 – 400
Tháng 6/2014 400 300 350 50 – 350
Tháng 7/2014 350 250 260 10 – 340
Tháng 8/2014 340 310 300 -10 – 350
Tháng 9/2014 350 300 350 50 -300
Tháng 10/2014 300 250 330 80 -220
Tháng 11/2014 220 300 350 50 -170
Thàng 12/2014 170 290 350 60 -110
Tháng 1/2015 110 360 350 -10 -120
Tháng 2/2015 120 350 310 -40 -160
Tháng 3/2015 160 270 320 50 -110
Tháng 4/2015 110 390 320 -70 -180

Theo bảng trên, tháng 04/2014, Doanh nghiệp có số thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 10 triệu đồng. Đến tháng 05/2014, Doanh nghiệp còn thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau. Liên tục kể từ tháng 05/2014 đến tháng 04/2015, Doanh nghiệp có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau và lũy kế đến tháng 4/2015, số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ là 180 triệu. Như vậy, Doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT với số tiền tối đa là 180 triệu đồng.

Ví dụ 2:

Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý có số thuế GTGT đầu vào, đầu ra như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Kỳ tính thuế Thuế đầu vào còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang Thuế đầu vào được khấu trừ trong kỳ Thuế đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ Thuế GTGT phát sinh trong kỳ Thuế GTGT còn phải nộp (hoặc chưa khấu trừ hết kỳ này được khấu trừ chuyển kỳ sau) trong kỳ
(1) (2) (3) (4) (5) = (4) – (3) (6) = (5) – (2)
Quý 1/2014 0 70 72 2 2
Quý 2/2014 0 100 20 -80 – 80
Quý 3/2014 80 60 70 10 – 70
Quý 4/2014 70 50 52 2 – 68
Quý 1/2015 68 62 60 -2 – 70

Căn cứ vào bảng thống kê trên ta thấy, sau 4 quý liên tiếp: từ quý 2/2014 đến quý 1 năm 2015, Doanh nghiệp có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. Như vậy, Doanh nghiệp thuộc diện được hoàn thuế GTGT. Số tiền tối đa Doanh nghiệp được hoàn là: 70 triệu đồng.

Lưu ý :

Khi doanh nghiệp đã kê khai số thuế đề nghị hoàn, thì không được kết chuyển số thuế đã đề nghị hoàn để khấu trừ vào những kỳ tiếp theo. Số thuế đề nghị hoàn được ghi vào chỉ tiêu [42] trên tờ khai Mẫu 01/GTGT của kỳ làm thủ tục đề nghị hoàn thuế

Kế toán nên theo dõi số thuế đề nghị hoàn để làm thủ tục hoàn và hạch toán khi có tiền hoàn thuế chuyển về cho công ty.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com