Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động xuất khẩu có được hoàn thuế giá trị gia tăng không? Việc hoàn thuế (nếu có) được quy định cụ thể như thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ quy định về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu ở bài viết dưới đây.

Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu
Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu

Theo Điểm c Khoản 12 Điều 1 sửa đổi,bổ sung Khoản 4 Điều 18 quy định về việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu như sau:

1. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), hoặc quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhưng không có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước:

– Nếu tiền thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý;

– Nếu tiền thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ dưới 300 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh được khấu trừ tiếp số giá trị gia tăng đó theo kỳ kê khai tháng, quý tiếp theo;

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), hoặc quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước:

– Nếu số tiền thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Riêng đối với cơ sở kinh doanh thương mại mua hàng hóa để thực hiện xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa xuất khẩu được xác định như sau:

– Nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã tính phân bổ như công thức trên chưa được khấu trừ nhỏ hơn 300 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng/quý mà kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo;

Ví dụ:

Tháng 3/2016 Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp X có số liệu:

– Thuế GTGT kỳ trước chuyển sang: 0,15 tỷ đồng.

– Thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế phát sinh trong tháng: 4,8 tỷ đồng.

– Tổng doanh thu (TDT) là 21,6 tỷ, trong đó: doanh thu xuất khẩu (DTXK) là 13,2 tỷ đồng, doanh thu bán trong nước chịu thuế GTGT là 8,4 tỷ đồng.

Tỷ lệ % DTXK/TDT = 13,2/21,6 x 100% = 61%.

– Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước là 0,84 tỷ đồng.

Số thuế GTGT chưa được khấu trừ của hoạt động xuất khẩu và hoạt động bán trong nước được xác định như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng = 0,84 tỷ đồng – (0,15 + 4,8 ) tỷ đồng
= – 4,11 tỷ đồng.

Như vậy số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng là 4,11 tỷ đồng.

– Xác định số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu:

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu = 4,11 tỷ đồng x 61%
= 2,507 tỷ đồng

Số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu (sau khi bù trừ và sau khi phân bổ) chưa khấu trừ hết là 2,507 tỷ đồng lớn hơn (>) 300 triệu đồng, theo đó doanh nghiệp được hoàn 2,507 tỷ đồng tiền thuế GTGT theo tháng/quý. Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước không được hoàn theo tháng là 1,603 tỷ đồng (1,603 tỷ = 4,11 tỷ – 2,507 tỷ) được chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp.

3. Một số trường hợp khác được hoàn thuế khi có hoạt động xuất khẩu như sau:

  • Đối với trường hợp Ủy thác xuất khẩu: là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu
  • Đối với trường hợp gia công chuyển tiếp: Là cơ sở có ký hợp đồng gia công xuất khẩu với nước ngoài;
  • Đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài: Là Doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài;
  • Đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ: Là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ;


Kế toán 68 Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com