Hướng dẫn kê khai tờ khai đăng ký thuế nhà thầu Mẫu số 04-ĐK-TCT (ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC)

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu tờ khai đăng ký thuế nhà thầu (Mẫu số 04-ĐK-TCT) ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi.

 Hướng dẫn kê khai tờ khai đăng ký thuế nhà thầu Mẫu số 04-ĐK-TCT
Hướng dẫn kê khai tờ khai đăng ký thuế nhà thầu Mẫu số 04-ĐK-TCT


Dành cơ quan thuế ghi

For tax office only

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mẫu số: 04-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)


Ngày nhận tờ khai:

Date of receiveDÙNG CHO CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

Use for contractor/sub-contractor/management board


MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only


1. Tên nhà thầu/nhà thầu phụ/Ban điều hành liên danh

Name of contractor/ sub-contractor/management board

2. Quốc tịch Nationality:

3. Địa chỉ trụ sở chính

Address of the head office

4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam

Address of management office in Vietnam

4a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:

Street number, Street name or Commune

4b. Phường/ xã

Ward

Điện thoại (Tel):

Fax:

Email:

4c. Quận/Huyện:

District

4d. Tỉnh/Thành phố:

Province/ City

4e. Điện thoại (Tel): Fax: Email:

5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Business licence in Vietnam

6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ

Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

5a. Số giấy phép:

Number

5b. Ngày cấp: …./…./………..

Date

6a. Số:

Number

5c. Cơ quan cấp:

Granted by

6b. Ngày …../…./…….

Date

7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Registration of import, export activities

6c. Ký với:

Signed with

Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):

Tax payers identification number in Vietnam (if any)

Không

Yes No

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng

Contract objectives

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng

Location of according to the contract

10. Thời gian thực hiện hợp đồng

Contract duration

Từ: ……/…… đến ……./…….

From: ……/……. to ……/…….

11. Nhà thầu phụ

Do you have sub-contractor?

Yes

Không

No

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ):

Information of representative of contractor (or sub-contractor)

12a. Tên người đại diện theo pháp luật:

Name of representative of contractor (or sub-contractor)

12b. Chức vụ:.....

Possition

12c. Chứng từ chứng thực cá nhân: Số giấy chứng thực cá nhân................................ Ngày cấp..................................... Ngày hết hạn:…………..…..Nơi cấp....................................

Passport or Identify number:………. Date of Issue ……… Date of Expiration ………… Place of Issue ……………………

12d. Địa chỉ tại Việt Nam:

Address of representative of contractor (or sub-contractor) in Vietnam

Số nhà/ Đường phố:

Street number, Street name or Commune

Phường/xã:

Ward

Quận/Huyện:

District

Tỉnh/Thành phố:

Province/City

12e. Thông tin khác

Others

Điện thoại (tel): /Fax:

Email: Website:

13. Phương pháp tính thuế GTGT

VAT calculation method

Khấu trừ

Deduction method

Trực tiếp trên GTGT

Directly method

14. Phương pháp tính thuế TNDN

CIT calculation method

Doanh thu, chi phí

Revenues, expenses

Trực tiếp trên doanh thu

Directly method

15. Năm tài chính

Finacial year

Áp dụng từ ngày …/… đến ngày …/…

From: dd….mm… yy… To: dd….mm… yy…

16. Tài khoản ngân hàng

Bank account

Yes

Không

No

17. Tài liệu kèm theo

Attachments
Cam kết của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.

Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.

…, ngày: …../…./………….

…, date: …../……/……….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU/NHÀ THẦU PHỤ/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

Representative of contractor (or sub-contractor)

(Signature)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04-ĐK-TCT

GUIDANCE FOR DECLARATION

1. Tên nhà thầu, nhà thầu phụ, Ban điều hành liên danh: ghi đầy đủ tên (kể cả viết tắt) của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ hoặc Ban điều hành liên danh tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư.

Name of contractor/sub-contractor/management board: Write full name (including abbreviated name) of contractor or sub-contractor or management board doing business in Vietnam under the form not stipulated in the Law of Invesment.

2. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ.

Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor/sub-contractor/management board.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú.

Nếu là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính.

Address of head office:

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency.

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office.

4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam:

Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt động.

Nếu là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại Việt Nam.

Address of Management office in Vietnam:

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the individual residing in Vietnam to do business.

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the management office in Vietnam.

5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp để điền vào các chỉ tiêu tương ứng.

Business license in Vietnam:

Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in the form.

6. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ: Căn cứ vào hợp đồng được ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp.

Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam:

Based on the signed contract, fill in the relevant items in the form.

7. Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu “Có” và ngược lại đánh dấu “Không”.

Import- Export registration: If have import- export activities, please check “Yes”, vice versa check “No”.

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thể từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng.

Contract objectives:

Declare each operation objective of the contract concretely.

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng: Ghi cụ thể các địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các địa điểm tiến hành công việc tại địa phương đó.

Location of business according to the contract:

Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different location, contractor/sub-contract has to declare fully the location to do business.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng, năm đến tháng, năm.

Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year.

11. Nhà thầu phụ: Nếu có các Nhà thầu phụ thực hiện một phần hợp đồng yêu cầu kê khai đầy đủ các Nhà thầu phụ theo bảng kê mẫu số 04-ĐK-TCT-BK02 đính kèm tờ khai đăng ký thuế.

Do you have sub-contractor:

If there are sub-contractors taking part in the contract, please declare fully in the Sub-contracor form of 04-ĐK-TCT-BK02 declare attached.

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ): Ghi rõ thông tin về người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ).

Declare information of representative of contractor (or sub-contractor)

13. Phương pháp tính thuế GTGT: Declare information of VAT calculation method

14. Phương pháp tính thuế TNDN: Declare information of CIT calculation method

15. Năm tài chính: Declare information of finacial year (From … to …)

16. Tài khoản ngân hàng: Nếu có thì kê khai vào “Bảng kê tài khoản ngân hàng” mẫu số 04-ĐK-TCT-BK02. Nếu không thì không phải kê vào bảng kê.

If there are any bank account, please declare fully in the bank account list form of 04-ĐK-TCT-BK02 declare attached.

17. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế.

Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Form

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các nhà thầu phụ (Sub-contractor declaration)

(Kèm theo Mẫu 04-ĐK-TCT)

Tên người nộp thuế:........................................................................................

Name of contractor/ sub-contractor/management board

Mã số thuế (nếu có): ............................................................................

Taxapayer identification number (if any)

STT

No

Tên nhà thầu phụ

Name of sub-contractor

Quốc tịch

Nationality

Mã số đăng ký ĐTNT tại VN (nếu có)

Taxapayer identification number in Vietnam (if any)

Số hợp đồng

Sub-contract number

Giá trị hợp đồng

Sub-contract value

Địa điểm thực hiện

Location of business according to the sub-contract

Số lượng

lao động

Employees hired in the sub-contract

…, ngày: …../…./………….

…, date: …../…./………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU/NHÀ THẦU PHỤ/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

Representative of contractor (or sub-contractor)

(Signature)

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ

Tài khoản ngân hàng (Banking Account Declaration)

(Kèm theo Mẫu số 04-ĐK-TCT)

Tên người nộp thuế:..........................................................................................................

Name of contractor/ sub-contractor/management board

Mã số thuế (nếu có): ............................................................................................

Taxapayer identification number (if any)

STT

No

Tên Ngân hàng

(Ghi rõ chi nhánh/Phòng giao dịch)

Name of Bank

(Declare branch/transaction)

Số tài khoản

Account number

…, ngày: …../…./………….

…, date: ……./……/………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU/NHÀ THẦU PHỤ/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

Representative of contractor (or sub-contractor)

(Signature)

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com