Kế toán HCSN : KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN NỘI BỘ

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp kế toán các khoản thanh toán nội bộ tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN NỘI BỘ
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN NỘI BỘ

1. Nhiệm vụ kế toán

Thanh toán nội bộ là quan hệ thanh toán giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới hoặc giữa đơn vị cấp dưới với nhau về các khoản phải thu, phải trả.

Thanh toán nội bộ không phản ánh các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới việc cấp kinh phí và quyết toán kinh phí.

Kế toán phải hạch toán chi tiết cho từng đơn vị có quan hệ thanh toán trong đã phải theo dõi chi tiết từng khoản phải thu, phải trả, đã thu, đã trả giữa các đơn vị nội bộ.

2. Nội dung các khoản thanh toán nội bộ

Tại đơn vị cấp trên

-Các khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy định

-Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ

-Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới

-Các khoản cấp trên phải thu cấp dưới

-Các khoản vãng lai khác

Tại đơn vị cấp dưới

-Các khoản nhờ cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thu hộ

-Các khoản đã chi hộ, trả hộ cấp trên và đơn vị nội bộ khác

-Các khoản được cấp trên cấp xuống

-Các khoản phải nộp lên cấp trên

-Các khoản vãng lai khác

3. Tài khoản342 -Thanh toán nội bộ

Kế toán sử dụng tài khoản342 “Thanh toán nội bộ”: phản ánh các khoản thu hộ, chi hộ và các khoản thanh toán vãng lai khác không mang tính chất cấp kinh phí giữa các đơn vị nội bộ.

Kết cấu và nội dung ghi chép TK 342 như sau:

Ø Bên Nợ

-Phải thu các khoản đã chi, trả hộ cho đơn vị nội bộ

-Số phải thu đơn vị cấp trên

-Thanh toán các khoản đã được đơn vị khác chi hộ

-Chuyển trả số tiền đã thu hộ

-Số đã cấp cho cấp dưới hoặc đã nộp cho cấp trên

-Số phải thu các khoản thanh toán vãng lai khác

Ø Bên Có

-Số phải nộp cấp trên

- Số phải cấp cho đơn vị cấp dưới

- Số đã thu hộ cho cấp dưới hoặc thu hộ cho cấp trên

- Phải trả các đơn vị nội bộ về số tiền các đơn vị đã chi hộ

- Nhận tiền các đơn vị nội bộ trả về các khoản đã thu hộ, đã chi hộ

- Các khoản phải thu đã được các bên nội bộ thanh toán

- Số phải trả về các khoản thanh toán vãng lai khác

- Số đã thu về các khoản thanh toán vãng lai khác

Ø Số dư bên Nợ:Số tiền còn phải thu ở đơn vị trong nội bộ

Ø Số dư bên Có:Số tiền phải trả, phải nộp, phải cấp cho các đơn vị nội bộ.

4. Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu

1- Chi hộ, trả hộ hoặc chuyển trả số đã thu hộ các đơn vị khác

Nợ TK 342 - Chi tiết cho từng đối tượng

Có TK 111, 112, 152

2- Khi thu các khoản đã chi hộ, đã trả hộ các đơn vị khác

Nợ TK 111, 112, 152

Có TK 342 - Chi tiết cho từng đối tượng

3- Cấp trên phân phối quỹ cơ quan cho cấp dưới

+ ở đơn vị cấp trên

Căn cứ vào quyết định phân phối của cấp trên kế toán, ghi:

Nợ TK 342

Có TK 111, 112

+ ở đơn vị cấp dưới

4- Khi nhận được quyết định phân phối của cấp trên, kế toán cấp dưới ghi:

Nợ TK 342

Có TK 431

5- Khi nhận được tiền của đơn vị cấp trên

Nợ TK 111, 112

Có TK 342

6- Các khoản phải nộp cho cấp trên theo nghĩa vụ:

+ ở đơn vị cấp trên

Khi có quyết định cấp dưới nộp lên, kế toán cấp trên ghi:

Nợ TK 342 - Chi tiết cho từng đối tượng

Có TK 511, 421, 431, 461, 462

Khi nhận được tiền do cấp dưới nộp lên

Nợ TK 111, 112

Có TK 342

+ ở đơn vị cấp dưới

Xác định số phải nộp lên cấp trên, kế toán cấp dưới ghi:

Nợ TK 511, 421, 431

Có TK 342

Khi xuất tiền, hànghóanộp cho cấp trên

Nợ TK 342

Có TK 111, 112


Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com