MẪU A110. CHẤP NHẬN KHÁCH HÀNG MỚI VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Chấp nhận khách hàng mời và đánh giá rủi do hợp đồng kiểm toán gồm một số nội dung cơ bản sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

Trong phần này sẽ trình bày tóm tắt những thông tin về khách hàng như: tên khách hàng, loại hình doanh nghiệp, ban lãnh đạo đon vị, cổ đông và các thành viên chính, các đơn vị trực thuộc, các công ty con, …

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TOÁN VIÊN TIỀN NHIỆM

III. XEM XÉT NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, KHẢ NĂNG THỰC HIỆN HĐKiT, TÍNH CHÍNH TRỰC CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN/KHÁCH HÀNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU KHÁC

IV. XEM XÉT TÍNH ĐỘC LẬP VÀ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TÍNH ĐỘC LẬP CỦA DNKiT VÀ THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT NHÓM KIỂM TOÁN (tham chiếu sang mẫu A270 – Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán)

V. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO HỢP ĐỒNG

VII. KẾT LUẬN

Chấp nhận khách hàng hay không chấp nhận

Bạn có thể Download văn bản gốc tại đây


Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com