MẪU A290. TRAO ĐỔI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành thì MẪU A290. TRAO ĐỔI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN như sau:

TRAO ĐỔI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

A. MỤC TIÊU

CMKiT số 300 quy định KTV phải thảo luận một số vấn đề về lập kế hoạch kiểm toán với BGĐ đơn vị được kiểm toán nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện và quản lý cuộc kiểm toán.

B. NỘI DUNG TRAO ĐỔI

Thời gian, địa điểm :

………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự:

………………………………………………………………………………………………………

Nội dung chính:

1. Phạm vi kiểm toán

2. Kế hoạch kiểm toán sơ bộ/kết thúc năm

3. Thời gian đơn vị hoàn tất BCTC và các công việc liên quan chuẩn bị cho cuộc kiểm toán

4. Đánh giá của BGĐ về rủi ro

5. Đánh giá của BGĐ đối với các rủi ro trọng yếu

6. Xác định các bộ phận/ phòng, ban liên quan đến cuộc kiểm toán

7. Các thay đổi quan trọng về môi trường kinh doanh

8. Cập nhật các biến động trọng yếu

9. Các thay đổi quan trọng trong nội bộ đơn vị

10. Những thay đổi quan trọng trong việc lập và trình bày BCTC

11. Các giao dịch bất thường/lớn trong năm

12. Trao đổi về các bên liên quan

13. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính

14. Thực tế việc giải quyết các vần đề đã nêu trong Thư QL năm trước

15. Các vấn đề BGĐ quan tâm và đề nghị KTV lưu ý trong cuộc kiểm toán

16. Thời gian, nội dung và cách thức trao đổi với BGĐ và BQT

17. Việc xem xét tính độc lập của DNKiT, KTV và kết luận về việc tính độc lập được đảm bảo

18. Các vấn đề khác

C. KẾT LUẬN

Bạn có thể Download văn bản gốc tại đây

Ketoan68.com Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com