Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mới

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư133/2016/QĐ-BTC ngày 26/8/2016


Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 01b- LĐTL

(Ban hành theo TT số: 133/2016/TT- BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC)

Số…………

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng….năm….

Số

TT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Cộng làm thêm giờ

1

2

3

31

Ngày

làm việc

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Làm đêm

A

B

1

2

3

31

32

33

34

35

Cộng

Ký hiệu chấm công

NT: Làm thêm ngày làm việc ( từ giờ….đến giờ….)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật ( từ giờ….đến giờ….)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết ( từ giờ….đến giờ….)

Đ: Làm thêm buổi đêm

Ngày…tháng…năm…

Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm

(ký, họ tên)

Người chấm công

(Ký, họ tên)

Ký duyệt

(Ký, họ tên)

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com