Mẫu bảng chấm công theo TT133 năm 2016

Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016

Mẫu bảng chấm công theo Thông tư133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính.


Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01a- LĐTL

(Ban hành theo TT số: 133/2016/TT- BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng….năm….

STT

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

1

2

3

31

Số công hưởng lương sản phẩm

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng …% lương

Số công hưởng BHXH

A

B

C

1

2

3

31

32

33

34

35

36

Cộng

Ngày….tháng…năm.....

Người chấm công

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

- Lương sản phẩm:

SP

- Nghỉ phép:

P

- Lương thời gian:

+

- Hội nghị, học tập:

H

- Ốm, điều dưỡng:

Ô

- Nghỉ bù:

NB

- Con ốm:

- Nghỉ không lương:

KL

- Thai sản:

TS

- Ngừng việc:

N

- Tai nạn:

T

- Lao động nghĩa vụ:

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com