Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 và Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh quyết toán số hàng đại lý ký gửi tại đơn vị trong khoảng thời gian đã ký kết từ trước...


Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 - BH
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày .... tháng.... năm ....

Quyển số:………….

Số:………….

Nợ:………….

Có:………….

Căn cứ Hợp đồng số:….. ngày ... tháng ... năm ... về việc bán hàng đại lý (ký gửi),

Chúng tôi gồm:

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….………. có hàng đại lý (ký gửi).

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….……….……….……….……….

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện………. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện đơn vị……….……….……….……….

I- Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày…/…/… đến ngày…/…/… như sau:

SốTT

Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm (hàng hóa)

Đơn vị tính

Số lượng tồn đầu kỳ

Số lượng nhận trong kỳ

Tổng số

số hàng đã bán trong kỳ

Số lượng tồn cuối kỳ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3 = 1+2

4

5

6

7 = 3-4

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước:...................................

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6).....

IV- Số tiền được nhận lại:..................................................

+ Hoa hồng.........................................................................

+ Thuế nộp hộ....................................................................

+ Chi phí (nếu có)...............................................................

...........................................................................................

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt:.........................................................................

+ Séc:.................................................................................

VI- Số tiền nợ lại (VI= III - IV - V)

* Ghi chú:...........................................................................

Giám đốc đơn vị
gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng thanh toán
(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com