Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.


Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03- LĐTL

(Ban hành theo TT số: 133/2016/TT- BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Quý….năm….Số………..

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi chú

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

Cộng

Tổng số tiền ( viết băng chữ):…………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng…năm.....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com