Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.Xin mời các bạn theo dõi

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03- LĐTL

(Ban hành theo TT200/2014/TT/BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Quý….năm….Số………..

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi chú

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

Cộng

Tổng số tiền ( viết băng chữ):…………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng…năm.....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)


Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

Phương pháp và trách nhiệm ghi:

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com