Mẫu số 05 – LĐTL : Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 200

Doanh nghiệp bạn muốn xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị, bạn cần căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động.Kế toán 68 xin giới thiệu đến các bạn Mẫu số 05 – LĐTL

Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành
Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành

Doanh nghiệp bạn muốn xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị, bạn cần căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Từ đó làm căn cứ cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động. Kế toán 68 xin giới thiệu đến các bạn mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu số 05 – LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện nay.

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu số 05 – LĐTL theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………............

Bộ phận:……….........

Mẫu số: 05-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC
CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày ....... tháng ....... năm .......

Tên đơn vị (hoặc cá nhân):.............................................................................................

Theo Hợp đồng số:............................................. ngày ...... tháng ...... năm .......

STT

Tên sản phẩm
(công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D









Cộng






Tổng số tiền (viết bằng chữ):..............................................................................................

Người giao việc
(Ký, họ tên)

Người nhận việc
(Ký, họ tên)

Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)





Sau đây, Ketoan68.com sẽ hướng dẫn cách lập Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

– Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.

– Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu.

– Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

– Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).

– Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

– Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.

Chúc các bạn thành công!
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com