Quy định mới về hoàn thuế GTGT năm 2018

Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP trong đó có quy định mới về việc hoàn thuế GTGT.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam

Thuế GTGT năm 2018
Thuế GTGT năm 2018

Quy định mới được sửa đổi bổ sung về việc hoàn thuế GTGT được quy định tại khoản 3 điều 10 như sau:

Các cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp:

+ Hàng hóa xuất khẩu vào khu vực phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có sổ thuế GTGTđầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

+ Trường hợp trong tháng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

+ Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thù nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ kê khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp:

+ Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan;

+ Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động theo quy định của pháp luật hải quan.

Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đơi với người nộp thuế SX hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vạn chuyển trái phép hàng qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com