Chấp nhận khách hàng mời và đánh giá rủi do hợp đồng kiểm toán gồm một số nội dung cơ bản sau:

Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành thì MẪU A120. CHẤP NHẬN, DUY TRÌ KHÁCH HÀNG CŨ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2017 gồm những nội dung chính như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu số 04/HSKT-KTHĐ đánh giá rủi ro kiểm toán được ban hành theo Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.

Để xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu BCTC và cơ sở dẫn liệu qua tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán có kiểm soát nội bộ cung cấp cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá.