Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách định khoản các nghiệp vụ kế toán thường phát sinh trong công ty,doanh nghiệp. Xin mời các bạn theo dõi.

Tiếp theo phần trước,phần này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan tới Kế toán TSCĐ. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn bài tập hướng dẫn cách định khoản các nghiệp vụ mua,bán hàng hóa hay xuất hiện trong các công ty,doanh nghiệp thương mại.Xin mời các bạn theo dõi.

Kế toán 68 xin chia sẻ 1 số bài tập kế toán tài sản cố định như: Bài tập tính nguyên giá tài sản cố định mua vào, bài tập tính trích khấu hao TSCĐ có hướng dẫn giải chi tiết theo đúng các quy định về TSCĐ mới nhất (TT 200)