Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ theo phương pháp gián tiếp mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Bài viết này sẽ hỗ trợ người đọc trong việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo TT 200 của Bộ Tài chính

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

BCLCTT là một báo cáo tài chính, cung cấp thông tin về những nghiệp vụ kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của Doanh nghiệp. Căn cứ vào BCLCTT giúp doanh nghiệp dự báo được kế hoạch tài chính cho tương lai.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:

Để có cùng quan điểm, Ketoan68.com xin mời các bạn chia sẻ và bình luận bài viết này trên cơ sở Báo cáo tài chính được làm trung thực, minh bạch và theo đúng chuẩn mực kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo quan trọng phản ánh dòng tiền ra và vào của doanh nghiệp.

Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành thì MẪU B343. KIỂM TRA BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU CHỈNH CỦA KIỂM TOÁN như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03-DN) theo TT200.Xin mời các bạn theo dõi

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48.Ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn các nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài viết nhằm giải quyết những thách thức đối với người đọc và người lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đó là việc nhận diện các chỉ tiêu và phương pháp lập các chỉ tiêu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn lập và tính các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Xin mời các bạn theo dõi.