Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNNKLT) Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN) Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Để giúp các bạn nắm bắt kịp thời các thay đổi của thông tư 133, mình xin chia sẻ với các bạn cách lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính