Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định (Mẫu số 06 - TSCĐ) theo TT 200/BTC và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính kế toán 68 đưa ra mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu 06 – TSCĐ như sau:

Ketoan68.com xin giới thiệu với các bạn mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ Mẫu số 06 – TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.