Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành thì MẪU A290. TRAO ĐỔI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN như sau:

Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành thì MẪU B440. THƯ GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC THEO YÊU CẦU CỦA KIỂM TOÁN như sau: