Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Mình xin chia sẻ với các bạn nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái như sau:

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Doanh nghiệp thực hiện mua hàng thông qua ngoại tệ thì thường phát sinh những khoản chi phí do chênh lệch tỷ giá. Vậy những khoản như vậy thì có được tính chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN cuối năm như thế nào?

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 413:Chênh lệch tỷ giá hối đoái tại đơn vị hành chính sựu nghiệp theo TT107/2017.Xin mời các bạn theo dõi.

Kế toán 68 xin giới thiệu phương pháp hạch toán chênh lệch đánh giá lại tài sản – Tài khoản 412 theo Điều 68 Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau:

TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp. Phương pháp hạch toán được quy định cụ thể trong Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Quy định chung và nguyên tắc kế toán TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo TT133/BTC .Xin mời các bạn theo dõi.

Thu nhập do chênh lệch do đánh giá lại tài sản được ghi nhận theo quy định của pháp luật. Ketoan68.com xin trình bày những quy định về việc ghi nhận chênh lệch do đánh giá lại tài sản ở bài viết dưới đây

Chênh lệch tỷ giá là khoản thu nhập chịu thuế TNDN. Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá có sự thay đổi theo Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/08/2015

Chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời là sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế TNDN phát sinh từ các khoản doanh thu và chi phí giữa kế toán và thuế. Như vậy, sự khác nhau giữa chúng là gì? Các bạn hãy tham khảo bài viết này nhé!

Căn cứ để hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá chính là chuẩn mực kế toán VAS 10, QĐ 15/2006 chế độ kế toán doanh nghiệp và thông tư 201/2009 hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá, được ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2009

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Vậy để xử lý khoản chênh lệch này, kế toán phải làm những gì?