Năm mới đã đến, Chúc bạn mỗi ngày đều mạnh khỏe, thành công, thịnh vượng và hạnh phúc. Happy New Year!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định giáo dục có vai trò hết sức to lớn trong việc cải tạo con người cũ, xây dựng con người mới, bởi "Thiện, ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu, phần lớn đều do giáo dục mà nên"

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy