Chi tiết mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn

TSCĐ của doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh. TSCĐ của doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn vào công ty con để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 228 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác như sau:

Sau khi đã nộp thuế TNDN, lợi nhuận của Công ty TNHH được chia cho các thành viên góp vốn. Vậy phần thu nhập cá nhân các thành viên được nhận có đóng thuế TNCN không? Và mức đóng bao nhiêu?

Biên bản định giá tài sản góp vốn là mẫu biên bản được lập ra khi các bên góp vốn tổ chức định giá tài sản góp vốn, từ đó có thể thấy được số vốn góp của mọi người

Bài viết cung cấp thông tin về nghĩa vụ thuế khi nhà đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư bất động sản bằng bất động sản.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Bài viết này, mình xin chia sẻ với các bạn các nguyên tắc kế toán đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 228 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác .Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và tình hình thu hồi các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của doanh nghiệp.

Thành viên góp vốn bằng tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn kho và tiền vào Công ty thì khi bàn giao tài sản góp vốn phải có thủ tục gì? Ketoan68.com xin chia sẻ như sau:

Bài viết chia sẻ các quy định liên quan đến thời hạn góp vốn điều lệ đối với 1 số loại hình công ty

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán góp vốn bằng TSCĐ vào công ty con,cơ sở liên doanh đồng kiểm soát theo TT200. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn sơ đồ kế toán tăng TSCĐ do mua sắm bằng nguồn kinh phí sự nghiệp,bằng quỹ phúc lợi,và do nhận góp vốn theo TT200. Xin mời các bạn theo dõi.

Khi doanh nghiệp thành lập các thành viên có thể góp vốn bằng tài sản, hàng hóa, …

Thời hạn góp vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên, TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần, mức phạt khi không góp đủ vốn điều lệ... theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.