Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ theo Thông tư 200: Đặc trưng, trình tự ghi sổ, Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hình thức Nhật ký - Chứng từ. Cụ thể như sau:

Hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung được nhiều DN lựa chọn và áp dụng, Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200 mới nhất năm 2016

Trong kế toán có nhiều hình thức kế toán khác nhau, những đa phấn doanh nghiệp làm theo hình thức kế toán nhật ký chung. Bài viết này xin chia sẻ với các bạn về nguyên tắc, cách ghi sổ hình thức nhật ký chung.

Đặc trưng, trình tự ghi sổ, nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200

Đặc trưng cơ bản, trình tự ghi sổ, nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái theo thông tư 200

Ghi sổ bằng hình thức Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được ghi vào sổ sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó.

Sổ kế toán là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị. Việc tổ chức hệ thống Sổ kế toán sao cho phù hợp với trình độ và yêu cầu quản lý tài chính ở đơn vị là một vấn đề cấp thiết đặt ra cho tất cả các doanh nghiệp

Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính theo Thông tư 200 năm 2015

Theo Thông tư 200 thì có 5 hình thức ghi sổ kế toán, theo quyết định 48 thì có 4 hình thức ghi sổ kế toán, Kế toán 68 xin tổng hợp các hình thức ghi sổ kế toán mới nhất để các bạn cùng tham khảo