Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục được Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính).Xin mời các bạn theo dõi

hế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.Đây là nội dung tại Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.Theo đó, căn cứ vào các nội dung sau:

Chi tiết Mẫu 03/TNDN – Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục.