Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau theo TT200 như thế nào?

Bài viết chia sẻ cách xử lý khi hàng về trước hóa đơn về sau

Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành thì MẪU A230 THƯ GỬI KHÁCH HÀNG VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2017 gồm những nội dung chính như sau: