Chi phí sản xuất chung dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ. TK sử dụng TK 627 - quy định theo TT 200/2014 của BTC

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung như sau:

Quá trình sản xuất thường phát sinh phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí về nguyên liệu, chi phí về hao mòn tài sản cố định, chi phí về tiền lương công nhân sản xuất và các chi phí khác về tổ chức quản lý sản xuất tạo ra sản phẩm theo kế hoạch.

Cách hạch toán Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Theo Thông tư 200.Tài khoản phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm,...

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Kế toán 68 xin giới thiệu cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành dịch vụ – TK 154 theo Điều 27 Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau

Ketoan68.com xin giới thiệu Cách hạch toán Cách hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành xây dựng – TK 154 theo Điều 27 Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau:

Kế toán 68 hướng đẫn các bạn nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kết cấu Tài khoản 154 và phương pháp vận dụng TK154 trong một số ngành chủ yếu:

Sau khi hoàn thành công trình, kế toán doanh nghiệp xây lắp sẽ thực hiện tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Bài viết này mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp.

Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho.