Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Kế toán Tiền gửi ngân hàng như sau:

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thì hạch toán, xử lý như thế nào?

Hạch toán nhượng bán TSCĐ như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán viên, bài viết sau xin hướng dẫn cách làm thủ tục nhượng bán TSCĐ, cách hạch toán nhượng bán TSCĐ chi tiết.

Bài viết này sẽ giúp các bạn hạch toán các nghiệp vụ liên qian tới : Thuế tài nguyên (TK 3336), Thuế nhà đất, tiền thuê đất (TK 3337), Thuế bảo vệ môi trường ( TK 33381), loại thuế khác (33382), Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp.

Phương pháp hạch toán Chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho khách hàng và được hưởng.

Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể tự học nâng cao nghiệp vụ kế toán, Kế toán 68 xin chia sẻ 1 số bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có hướng dẫn giải, theo đúng các quy định về tiền lương mới nhất.

Trong hoạt động, nhiều doanh nghiệp phải đi vay vốn để kinh doanh. Có thể doanh nghiệp vay cá nhân cũng có thể doanh nghiệp vay của các tổ chức tín dụng. Để những chi phí lãi vay này, được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, cần có những điều kiện gì?

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu như sau:

Ketoan68.com xin chia sẻ Cách hạch toán các khoản nhận ký quỹ, ký cược – TK 344

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái như sau:

Khi chuyển hàng hóa cho chi nhánh, khi chi nhánh bán hàng hóa thì hạch toán như thế nào?

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết này, mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán chi phí bán hàng

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 811 - Chi phí khác như sau:

Việc trả lãi vay có thể theo định kỳ, trả trước, trả sau… Tuỳ từng trường hợp mà cách hạch toán chi phí lãi vay cũng khác nhau. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay phải trả chi tiết từng trường hợp cụ thể