Bạn cần có hóa đơn GTGT để xuất hàng bán nhưng bạn vẫn chưa có được hóa đơn GTGT. Bạn cần nộp những mẫu báo cáo nào và những loại thuế nào ngay từ ngày đầu mới thành lập?

theo Điều 8 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính quy định: Kể từ ngày 01/01/2014 mức xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế như sau:

Sau đây là các mứ phạt hành chính khi không khai đủ các nội dung trong hồ sơ thuế