Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Kế toán 68 xin chia sẻ 1 số bài tập kế toán tài sản cố định như: Bài tập tính nguyên giá tài sản cố định mua vào, bài tập tính trích khấu hao TSCĐ có hướng dẫn giải chi tiết theo đúng các quy định về TSCĐ mới nhất (TT 200)

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán, đặc điểm và nội dung của kế toán TSCĐ và đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Xin mời các bạn theo dõi

Nối tiếp Phần 1,phần này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán tăng tài sản cố định tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn các nghiệp liên quan tới giảm TSCĐ hữu hình tại đơn vị hành chính sự nghiệp ( do nhượng bán,thanh lý,do điều cho cấp dưới...). Xin mời các bạn theo dõi

Tiếp nối các bài viết trước về phần TSCĐ.Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn kế toán hao mòn và khầu hao TSCĐ tại đơn vị hành chính sự nghiệp (Phương pháp tính khấu hao,nguyên tắc hạch toán,phương pháp hạch toán).Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tối xin chia sẻ tới các bạn kế toán xây dựng cơ bản dở dang tại đơn vị hành chính sự nghiệp (quy định cung,phương pháp kế toán,hạch toán...).Xin mời các ban theo dõi

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 211 - Tài sản cố định như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Kế toán 68 xin chia sẻ với bạn các sơ đồ kế toán liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính trong doanh nghiệp theo TT 200.