Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Sau đây là danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 bắt đầu từ ngày 1/1/2017. Áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thay thế danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48. Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin giới thiệu toiwds các bạn danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 từ ngày 1/1/2017. Áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thay thế danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 2. Đối tượng áp dụng như sau:

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ. Bài viết này sẽ giúp các bạn nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC về đăng ký sửa đổi chế độ kế toán

Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DNN là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy cách lập bảng cân đối kế toán như thế nào? Mình xin chia sẻ với các bạn tại bài viết lập báo cáo tài chính dưới đây.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa. Điểm mới của thông tư tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC dựa trên nền của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và được sửa đổi, điều chỉnh cho đơn giản hơn.

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Để giúp các bạn có thể tra cứu tài khoản kế toán theo TT133/2016, ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn hệ thống tài khoản kế toán như sau: