Đối với những bạn mới tiếp xúc với kến toán thì sẽ khó khăn trong việc xác định các tài khoản kế toán để hạch toán cho phù hợp. Bài viết này giúp các bạn hình dung rõ hơn về hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp (TK tài sản và TK nguồn vốn)

Ketoan68.com trả lời các câu hỏi về kế toán như: ghi địa chỉ cũ trên hóa đơn GTGT đầu vào, đăng ký MST cho công nhân thời vụ, vay/mượn tiền của cá nhân bằng tiền mặt, mượn tài sản...

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành xây dựng như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 21. Tài khoản 141 - Tạm ứng như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 18. Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 22. Nguyên tắc kế toán hàng tồn khonhư sau:

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguyên giá của toàn bộ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và TSCĐ thuê tài chính.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tói các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo TT133/BTC.Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán theo TT133/BTC trong DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 635 - Chi phí tài chính theo TT133/BTC.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc hạch toán Tài khoản 711 - Thu nhập khác theo TT133/BTC.ài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT133.Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm.Xin mời các bạn theo dõi.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Để tìm việc chỉ giỏi chuyên môn thôi là chưa đủ, bạn cần có những kỹ năng mềm nhất định. Do đó, ketoan68.com chia sẻ với các bạn 10 kỹ năng mềm cần thiết cho kế toán tìm việc để có thể tìm được việc làm nhanh chóng dựa trên những kỹ năng mà doanh nghiệp cần.

10 thủ thuật Excel dưới đây vô cùng hữu ích và cần thiết cho bất cứ kế toán viên nào. Sử dụng thành thạo thủ thuật Excel sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.