Để có cùng quan điểm, Ketoan68.com xin mời các bạn chia sẻ và bình luận bài viết này trên cơ sở Báo cáo tài chính được làm trung thực, minh bạch và theo đúng chuẩn mực kế toán.

Trong các giáo trình Nguyên lý kế toán hiện tại đều đề cập đến 4 loại quan hệ đối ứng tài khoản tương ứng với 4 loại nghiệp vụ kinh tế cơ bản. Tuy nhiên, với khái niệm chi phí, thu nhập như sự giảm tăng tạm thời vốn chủ sở hữu thì sẽ có thêm các mối quan hệ đối ứng TK.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, tiền vốn ….)

Khái niệm và phân loại chi phí

Để có cùng quan điểm, Ketoan68.com xin mời các bạn chia sẻ và bình luận bài viết này trên cơ sở Báo cáo tài chính được làm trung thực, minh bạch và theo đúng chuẩn mực kế toán

Thế nào lài tài sản cố định? Tài sản cố định bao gồm những loại nào? Kế toán 68 xin trả lời qua bài viết sau:

Để có cùng quan điểm, Ketoan68.com xin mời các bạn chia sẻ và bình luận bài viết này trên cơ sở Báo cáo tài chính được làm trung thực, minh bạch và theo đúng chuẩn mực kế toán