Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao

Kể từ ngày 10/06/2013 theo điều 9 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định: Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định cụ thể như sau

Khi mua TSCĐ về hạch toán như thế nào? Khoản trích khấu hao hàng tháng, năm hạch toán như thế nào? Bài viết xin hướng dẫn cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ khi trích, cách hạch toán TSCĐ khi mua về

Hướng dẫn về phân bổ khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo tính ổn định từng năm vào chi phi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Áp dụng đối với các tài sản cố định là các loại máy móc, thiết bị trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm; biết tổng lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế; xác định được công suất sử dụng thực tế bình quân tháng.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

Ketoan68.com hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp như sau

Khấu hao tài sản cố định là gì? Điều gì sẽ gây giảm khấu hao lũy kế? Kế toán 68 xin giải đáp các vướng mắc đó cho bạn đọc như sau:

BÀi viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn khung thời gian trích khấu hao Tài sản cố định theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, đây là khung khấu hao TSCĐ mới nhất quy định về thời gian trích khấu hao TSCĐ tại Doanh nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Để trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí được trừ, doanh nghiệp cần phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Kế toán 68 xin chia sẻ mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất theo TT 45.

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sau đây là một số sửa đổi chế độ khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 147/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC,xin mời các bạn theo dõi

Hao mòn và khấu hao tài sản đều làm giảm dần giá trị của Tài sản cố định. Bài viết này, Ketoan68.com xin chia sẻ sự khác nhau giữa hao mòn và khấu hao tài sản cố định.

Kế toán 68 xin hướng dẫn các bạn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng mới nhất năm 2016 như sau:

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư 147/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/11/2016.

Theo điều 13 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định thì có 3 Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư số 147/2016/BTC-TCT ngày 13/10/2016 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.