Chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 04: Tài sản cố định vô hình.Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực kế toán số 16:Chi phí đi vay.Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Chuẩn mực kế toán (CMKT) Việt Nam về chi phí đi vay (VAS 16) được Bộ Tài chính ban hành năm 2002, được đánh giá là đã hội nhập với CMKT quốc tế, tại thời điểm ban hành và có những sự điều chỉnh phù hợp với thực tế của Việt Nam.

Chât lượng dịch vụ Kế toán với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Kế toán kiểm toán là hai vấn đề có liên quan hữu cơ mật thiết với nhau, nếu không kiểm soát chặt chẽ những nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghề nghiệp, nó có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

BÀi viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực kế toán số 02: Hàng tồn kho.Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực kế toán số 03:Tài sản cố định hữu hình.Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 05: Bất động sản đầu tư.Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 06:Thuê tài sản.Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 08:Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh.Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi

BÀi viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực kế toán số 10:Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái.Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 11:Hợp nhất kinh doanh. Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 14:Doanh thu và thu nhập khác.Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực kế toán số 15:Hợp đồng xây dựng.Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bài viết này chúng tôi xon chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp.Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực kế toán số 18:Các khoản dự phòng,tài sản và nợ tiềm tàng. Ban hành và cụng bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Chuẩn mực về Hợp đồng bảo hiểm quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.Xin mời các bạn theo dõi.

Chuẩn mực kế toán về Trình bày báo cáo tài chính quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập và trình bày báo cáo tài chính gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính; kết cấu.....Xin mời các bạn theo dõi.

Chuẩn mực kế toán số 22 này là quy định và hướng dẫn việc trình bày bổ sung các thông tin cần thiết trong báo cáo tài chính của các Ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.Xin mời các bạn theo dõi.