Quyết đinh 9055/QĐ-CT ngày 11 tháng 3 năm 2019 về việc điều chỉnh giảm doanh nghiệp thuộc diện RỦI RO cao về thuế phải chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của Cơ quan thuế.

Chấp nhận khách hàng mời và đánh giá rủi do hợp đồng kiểm toán gồm một số nội dung cơ bản sau:

Theo Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký về việc ban hành thì MẪU A120. CHẤP NHẬN, DUY TRÌ KHÁCH HÀNG CŨ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2017 gồm những nội dung chính như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu số 04/HSKT-KTHĐ đánh giá rủi ro kiểm toán được ban hành theo Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.

Vận dụng phương pháp tiếp cận dựa vào rủi ro, một phương pháp tiếp cận hiện đại vào cuộc kiểm toán BCTC ngân hàng thương mại (NHTM).

Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế là những doanh nghiệp có dấu hiệu như thế nào?

Rủi ro là sự không chắc chắn và là khả năng xảy ra kết quả không mong muốn.

Các nhà quản trị chiến lược ngày nay, quan tâm ngày càng nhiều hơn đến những vấn đề thể chế DN, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ (KSNB) trong quá trình thiết kế và thực thi chiến lược cho DN của mình.

Để xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu BCTC và cơ sở dẫn liệu qua tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán có kiểm soát nội bộ cung cấp cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá.