Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Thông tư 133/2016/TT-BTC (26/08/16)hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bài viết dưới đây Kế toán 68 gửi tới các bạn sơ đồ kế toán bán hàng đại lý theo TT 133

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết này, ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn sơ đồ kế toán bất động sản đầu tư.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán các chi phí phát sinh sau khi đã ghi nhận TSCĐ hữu hình theo TT200. Sơ đồ sẽ giúp các bạn nhận biết các chi phí và cách hạch toán các chi phí đó.Xin mời các bạn theo dõi.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết này, ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.

Để thuận tiện cho việc ghi nhớ và tóm lược các nghiệp vụ phát sinh liên quan. Ketoan68.com xin chia sẻ với bạn sơ đồ kế toán các khoản phải thu khác theo ở bài viết này.

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bài viết dưới đây Kế toán 68 gửi tới các bạn Sơ đồ kế toán TK 1368 theo TT 133.

Thông tư 133/2016/TT-BTC ( 26/08/16) hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.Bài viết dưới đây Kế toán 68 gửi tới các bạn sơ đồ kế toán Tài khoản 338 theo thông tư 133.

Chế độ kế toán theo thông tư 133 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán các khoản vốn góp liên doanh, liên kết theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Chế độ kế toán theo thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư 200

Kế toán 68 gửi tới các bạn bài viết về Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng theo TT 200.

Chế độ kế toán theo thông tư 133 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Trong bài viết này, Kế toán 68 cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán chi phí khác theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Chế độ kế toán theo thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo thông tư 200.

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết này, ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp.

Chế độ kế toán theo thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán chi phí phải trả theo thông tư 200.

Để dễ dàng hơn cho việc ghi nhớ và tóm lược các nghiệp vụ phát sinh có liên quan tới chi phí quản lý doanh nghiệp. Ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp theo ở bài viết này.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

Chế độ kế toán theo thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Trong bài viết này, Ketoan68.com cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung theo thông tư 200.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo TT200. Xin mời các bạn theo dõi.