Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Hướng dẫn cách nhập số dư đầu kỳ vào trong phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015

Kế toán 68 xin hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 10/06/2013) như sau:

DN vừa và nhỏ sẽ thực hiện theo TT 133, nên đầu năm 2017 kế toán thực hiện chuyển số dư tài khoản theo hướng dẫn tại điều 91 - Chuyển số dư trên sổ kế toán của thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

Ketoan68.com hướng dẫn cách chuyển số dư của các tài khoản sửa đổi, bổ sung.

Theo thông tư 133, cách chuyển số dư trên sổ kế toán được thực hiện như thế nào?

Quyết định 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC, trong đó có 1 số tài khoản đã được loại bỏ. xin hướng dẫn cách chuyển số dư của những tài khoản đó sang tài khoản mới theo Thông tư 200 trên sổ sách năm 2015.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX.Thông tư này áp dụng cho tất cả các HTX .Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018

Phương pháp khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần( khấu hao nhanh) có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghệ mà tài sản cố định nhanh thay đổi.

Kế toán 68 xin hướng dẫn các bạn cách tính khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh