Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của việc trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu doanh nghiệp như sau:

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Bài viết này, ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn các nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu như sau:

Cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Theo Thông tư 200. Tài khoản dùng để hản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu như sau:

Luật kế toán 2015 mới được Quốc hội thông qua thay thế hoàn toàn Luật kế toán 2003. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về Công việc của kế toán khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán

Trong giai đoạn bùng nổ của TTCK kéo theo việc tăng quy mô vốn CSH của các NHTM và các công ty tài chính đã làm tăng tình trạng sở hữu chéo như thế nào?

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Để giúp các bạn nắm bắt kịp thời các thay đổi của thông tư 133, mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các công ty con, đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập phản ánh số vốn được công ty mẹ đầu tư vào tài khoản này.

Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các công ty con, đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập phản ánh số vốn được công ty mẹ đầu tư vào tài khoản này

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu như sau:

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn được hình thành do các cổ đông trong công ty cổ phần, thành viên góp vốn trong công ty TNHH đóng góp khi thành lập doanh nghiệp và được bổ sung trong quá trình kinh doanh. Vậy trong DN siêu nhỏ thì vốn chủ sở hữu được hình thành như thế nào?

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu như sau:

Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo TT133/BTC.Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu.Xin mời các bạn theo dõi

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo TT 133/BTC.Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn (chủ sở hữu). Xin mời các bạn theo dõi

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu như sau:

Thông tư 133/2016/TT-BTC (26/08/16) hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kế toán 68 hướng dẫn các bạn Nguyên tắc kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu theo thông tư 133

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.