Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Kế toán Tiền gửi ngân hàng như sau:

Đối với những bạn mới tiếp xúc với kến toán thì sẽ khó khăn trong việc xác định các tài khoản kế toán để hạch toán cho phù hợp. Bài viết này giúp các bạn hình dung rõ hơn về hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp (TK tài sản và TK nguồn vốn)

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành xây dựng như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán như sau:

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguyên giá của toàn bộ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và TSCĐ thuê tài chính.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tói các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo TT133/BTC.Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán theo TT133/BTC trong DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 635 - Chi phí tài chính theo TT133/BTC.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc hạch toán Tài khoản 711 - Thu nhập khác theo TT133/BTC.ài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT133.Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm.Xin mời các bạn theo dõi.

Gỡ bỏ quy định đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo TT 173/2016/TT-BTC

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, dự phòng thực chất là việc ghi nhận trước một khoản chi phí thực tế chưa thực chi ra vào chi phí của niên độ báo cáo để có nguồn tài chính cần thiết bù đắp những thiệt hại có thể xảy ra trong niên độ liền sau.

Bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133 – Mẫu số F01 – DNN.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 28/10/2016 liên Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã ban hành Thông tư 173/2016/BTC-TCT sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán và tài khoản thanh toán qua ngân hàng.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các mức sử phạt khi Doanh nghiệp vi phạm các quy định về tài khoản kế toán và việc lập,trình bày BCTC theo Nghị định 41/2018. Xin mời các bạn theo dõi.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn các nguyên tắc kế toán quỹ phát triển khoa học công nghệ theo TT133