Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Điều 21. Tài khoản 141 - Tạm ứng như sau:

Cách hạch toán Tài khoản Tạm ứng (tài khoản 141) Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015): Dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 141 - Tạm ứng như sau:

Tài khoản 141 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó.

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn phương pháp hạnh toán các khoản tạm ứng kinh phí tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp kế toán hạch toán các khoản thanh toán tạm ứng tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK141:Tạm ứng tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107/2017.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán nghiệp vụ rút tạm ứng dự toán về quỹ tiền mặt để chi hoạt động theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Để ứng kinh phí phục vụ công tác, cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp phải lập giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu sau:

Giấy đề nghị tạm ứng – mẫu số 03 -TT là mẫu chứng từ kế toán được ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC sử dụng làm căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm ứng để đi công tác.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03 - TT) theo TT 200/BTC và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04 - TT) theo TT 200/BTC và phương pháp ghi. Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc hạch toán ,cách sử dụng TK141: Tạm ứng tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107.Xin mời các bạn theo dõi.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Nguyên tắc và và nội dung kết cấu nhóm tài khoản 14b - Tạm ứng, ứng trước kinh phí chi dự trữ quốc gia,được ban hành kèm theo Công văn số 6695/BTC-KBNN ngày 23/5/2017 của Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi

Để giúp kế toán nhập chứng từ mua hàng thanh toán bằng tiền tạm ứng cho nhân viên như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Thủ tục tạm ứng,thanh toán công tác phí cho các bộ,công chức khi chuẩn bị đi công tác,điều này được quy định tại quyết định 1006,có hiệu lực từ 01/07/2017

Đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật muốn tạm ứng tiền hay khi thanh toán kinh phí thì cần những hồ sơ thủ tục nào? Bài viết này chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc đó

Hồ sơ tạm ứng,thanh toán đối với nội dung chi biên dịch,phiên dịch.Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1006/QĐ-KTNN về Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành

Quy trình thủ tục tạm ứng,thanh toán đoàn ra .Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1006/QĐ-KTNN về Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành.