Chuẩn mực kế toán số 22 này là quy định và hướng dẫn việc trình bày bổ sung các thông tin cần thiết trong báo cáo tài chính của các Ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.Xin mời các bạn theo dõi.