Những trường hợp nào thì được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp và điều kiện khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp là gì?

Một doanh nghiệp kinh doanh XNK có tình hình kinh doanh trong kì tính thuế như sau :

Kế toán 68 Hướng dẫn cách hoạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu về Thuế tiêu thụ đặc biệt - TK 3332 theo Thông tư 200

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế thu vào hành vi sản xuất, nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tài khoản 3332 - thuế tiêu thụ đặc biệt sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn thông tin về luật thuế thuế TTĐB được bổ sung,sửa đổi mới nhất như điều kiện để khấu trừ thuế TTĐB....Xin mời các bạn theo dõi

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thay đổi của Thông tư 133. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn bài viết

Một doanh nghiệp sản xuất hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: