Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành như sau:

Tài khoản 343 dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu và dùng để phản ánh các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu phát sinh khi phát hành trái phiếu và tình hình phân bổ và khi xác định chi phí đi vay tính.

Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 171 – Tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ.

Kế toán trái phiếu chuyển đổi được xem là một “lỗ hổng” trong chế độ kế toán Việt Nam. “Lỗ hổng” này được “trám lại” trong một phần nội dung của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết này sẽ làm rõ hơn về kế toán trái phiếu chuyển đổi.

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định

Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi và tình hình thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp. Phương pháp hạch toán được quy định cụ thể trong thông tư 200

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán TK 171: Giao dịc mua bán lại trái phiếu Chính phủ theo TT200. Xin mời các bạn theo dõi.

Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi các quy định về phân loại thành viên;trái phiếu niêm yết đối với trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; các thỏa thuận trong giao dịch mua bán thông thường,giao dịch mua bán lại và quy định về giao dịch,thanh toán trái phiếu tại Thông tư 234