Kể từ ngày 10/06/2013 theo điều 9 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định: Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định cụ thể như sau

Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

Ketoan68.com hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp như sau

Để trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí được trừ, doanh nghiệp cần phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Kế toán 68 xin chia sẻ mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất theo TT 45.

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Theo điều 13 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định thì có 3 Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư số 147/2016/BTC-TCT ngày 13/10/2016 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bắt đầu có hiệu lực.Xin mời các bạn theo dõi