Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ theo đường thẳng, cách hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ trong Doanh nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi.

Hướng dẫn cách hoạch toán trích khấu hao tài sản cố định, tóm tắt kiến thức về trích khấu hao TSCĐ ngắn gọn, dễ hiểu nhất

Kế toán 68 xin hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 10/06/2013) như sau:

Hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp trích trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính. Cụ thể như sau:

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số: 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và TT số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Các bạn đang theo dõi kế toán trên Excel – Hình thức ghi sổ Nhật ký chung, bài viết hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu tới các bạn một số bút toán được hạch toán vào cuối kỳ khác là Trích khấu hao Tài sản cố định và phân bổ các chi phí trả trước dài hạn và ngắn hạn.