Sau đây Ketoan68.com tổng hợp lại văn bản Pháp luật về Hóa đơn để quý doanh nghiệp thuận tiện áp dụng.

Nhằm giúp quý thành viên thuận tiện trong việc học tập, nghiên cứu, áp dụng pháp luật về hóa đơn được thuận tiện; nay, Ketoan68.com xin giới thiệu văn bản hợp nhất các Thông tư xử phạt về hóa đơn vào 01 văn bản duy nhất.

Dấu giáp lai để làm gì, khi nào cần đóng dấu giáp lai, cách đóng dấu giáp lai như thế nào?.Bài viết này chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc trên, xin mời các bạn theo dõi.

Kế toán 68xin giới thiệu Mẫu D01b-TS văn bản đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động ban hành kèm theo quyết định 1111/QĐ-BHXH

Ketoan68.com giới thiệu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân để xin giảm thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính như sau:

Mẫu văn bản giải trình của đơn vị Mẫu số D01b-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 28/04/2016 Văn phòng quốc hội ban hành 3 văn bản hợp nhất như sau: Văn bản hợp nhất Luật thuế GTGT: 01/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: 02/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất Luật Quản lý thuế: 03/VBHN-VPQH

Đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật muốn tạm ứng tiền hay khi thanh toán kinh phí thì cần những hồ sơ thủ tục nào? Bài viết này chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc đó

Ngày 25/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1078/QĐ-TTg về Danh mục văn bản và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong nhiều lĩnh vực.Trong đó sắp tới có ban hành Nghị định mới về hóa đơn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 04/2017/TT-NHNN để bãi bỏ 20 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng. Theo đó, bãi bỏ:Một số quyết định, chỉ thị liên quan đến việc cho vay, cho vay áp dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng....năm 2001.

Nhằm giúp người đọccó thể dễ dàng tra cứu văn bản các văn bản bảo hiểm, đặc biệt là những độc giả làm nhân sự tại doanh nghiệp, nay Kế toán 68 tiến hành cập nhật văn bản theo 3 loại bảo hiểm như sau:

Theo điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: Quy định về việc ủy nhiệm lập hóa đơn cụ thể như sau: