Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK241:Xây dựng cơ bản dở dang tại đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107/2017.Xin mời các bạn theo dõi.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Tài khoản 241 phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang theo TT133/BTC.Tài khoản này phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Chế độ kế toán theo thông tư 133 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Trong bài viết này, Kế toán 68 cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán xây dựng cơ bản dở dang theo thông tư 133.